Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Verwachte start werkzaamheden HOV medio voorjaar 2019

Korte historie
De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Het belangrijkste punt van dit plan is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Gemeente Haarlem heeft onderzoek laten doen naar een route die de voorkeur zou hebben. In 2013 is gekozen voor de route tussen Station Haarlem en Delftplein en de route loopt via de Rijksstraatweg.

Definitief Ontwerp en aangepast Definitief Ontwerp
Het definitief ontwerp (DO) is op 13 juli 2017 besproken in de commissie Beheer en op 20 juli 2017 in de gemeenteraad. Naar aanleiding van raadsvragen vond aanvullend onderzoek plaats en is het DO aangepast. Dit werd op 8 februari 2018 besproken in de commissie Beheer. De commissie stemde in met dit definitieve ontwerp.
Bij het opstellen van het ontwerp is samengewerkt met betrokkenen en belanghebbenden. Er is gekeken naar het verbeteren van de doorstroming en het verbeteren van de betrouwbaarheid van het busvervoer. Ook is gekeken naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Hierbij is extra aandacht geweest voor voetgangers en fietsers.
Belangrijkste uitgangspunten zijn:
• De bus rijdt mee met het overige verkeer.
• Het blijft een busverbinding (en wordt in de toekomst dus geen tram).
• Er worden geen bestaande panden gesloopt.
• De HOV-buslijn moet voldoen aan de kwaliteitseisen HOV:
• Stipt en betrouwbaar
• Hoge gemiddelde reissnelheid
• Comfortabel
• Meenemen leefbaarheid en veiligheid van de in de motie 'Veilige kruispunten HOV-Noord' benoemde kruispunten. (onder andere Julianapark, Jan Gijzenkade en Marsmanplein)


Uitvoering
Op 15 maart 2018 ondertekenden wethouder Cora-Yfke Sikkema en gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland Elisabeth Post de realisatieovereenkomst. Dit was de eerste stap in de uitvoering van de HOV-route.
Vervolgens startte eind 2018 de aanbesteding voor een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting starten de eerste aanpassingen aan de HOV-route medio voorjaar 2019. De werkzaamheden zullen rond eind 2019 gereed zijn.

Bekijk hier het Definitief Ontwerp

 

 

Video's:

Video van het Marsmanplein.

 

Video van het Julianapark.

 

Video van het Julianapark, maar dan met langzame voetgangers.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming