Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Skaeve Huse

Update 12 december 2023

Ontwerpbestemmingsplan Skaeve Huse - Vergierdeweg vrijgegeven voor inspraak
Dinsdag 5 december jl. heeft het college van B&W besloten om het ontwerpbestemmingsplan Skaeve Huse – Vergierdeweg vrij te geven voor inspraak.

De stukken kunt u vinden (onder punt 10):  https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/vergadering/1184730/Besluitenlijst%20BenW%2005-12-2023

Vanaf aanstaande maandag 11 december kan op de stukken gereageerd worden via www.haarlem.nl\opvang. Iedereen kan reageren tot en met 24 januari 2024.

Aanstaande maandag ontvangen omwonenden een brief met informatie over het ontwerpbestemmingsplan en een uitnodiging voor een inloopavond. Deze is op 9 januari van 18:00-20:00 uur in de bibliotheek aan de Planetenlaan.

Vervolg bestemmingsplan
Iedereen kan reageren op het ontwerpbestemmingsplan (een zienswijze indienen) tot en met 24 januari 2024. Na verwerken van de zienswijzen wordt een definitief bestemmingsplan, samen met een nota van beantwoording van zienswijzen, vastgesteld door de gemeenteraad. Als alles volgens planning verloopt is dat op 25 april 2024. Als een definitief bestemmingsplan is vastgesteld ligt dit nog een keer zes weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State. Na inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning voor bouwen voor de Skaeve Huse worden aangevraagd.

 

Update begin 2023

Tijdenlang was er ophef over Domus+ en de Skaeve Huse. De kranten stonden er bol van en de politiek wrong zich in allerlei bochten. Uiteindelijk is er wel een besluit genomen over de Skaeve Huse en die kwamen in Haarlem-Noord, naast de boerderij Noord-Akendam op de Vergierdeweg om precies te zijn.

Nog even het geheugen opfrissen; de Skaeve Huse zijn 6 huisjes bedoeld voor Haarlemmers die niet te houden zijn in een reguliere woonomgeving. Ze gedragen zich niet heel sociaal en zijn in een woonwijk slecht te verdragen, maar ze moeten wel ergens wonen. Omdat de boerderij Noord-Akendam ernstig in verval is, moet die ook gerenoveerd worden, liefst voordat de huisjes worden neergezet.

Om een en ander goed te begeleiden zijn er vanuit de wijken twee werkgroepen opgericht, een groep houdt zich vooral bezig met de boerderij, o.a. met het toekomstig gebruik. De tweede groep houdt zich vooral bezig met de veiligheid en het beheer van de huisjes.

Er is als startdocument een veiligheids- en beheerplan gemaakt die probeert:

- zicht te krijgen op en vastleggen van de zorgen en veiligheidsrisico’s (analyse),

- zicht te krijgen op en vastleggen van het ambitieniveau (wanneer is het veilig genoeg),

- fysieke en organisatorische maatregelen te bespreken en vastleggen (ontwerpen),

- afspraken vast te leggen om de veiligheid te borgen; ook na ingebruikname van de Skaeve Huse (beheren).


De werkgroep bestaat uit diverse belanghebbenden en afgevaardigden van wijkraden en verenigingen. Trekker en initiatiefnemer is de wijkraad Vondelkwartier. De werkgroep is tot nu toe een tweetal keren bij elkaar geweest, een keer voor een kennismakingsrondje en eenmaal voor het bezichtigen van de boerderij en omgeving.

In de laatste bijeenkomst zijn er veel voorstellen gedaan om te proberen veiligheidszaken te benoemen en situaties in te schatten. De gevaarzetting t.o.v. van Domus+ wordt wel veel lager ingeschat. Domus+ betreft vooral verslaafden en die hebben een heel andere behoefte en gedrag dan de groep die in de huisjes van Skaeve Huse komen te wonen.

Onze wijk zal waarschijnlijk geen last krijgen van de bewoners, maar we blijven de inspraak wel volgen en onze mening geven. Mocht er nieuws zijn, dan houden we u op de hoogte.

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming