Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Haarlem-Noord info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Skaeve Huse

Gemeente Haarlem start een project om 6 Skaeve Huse te realiseren aan de Vergierdeweg 452/454 in Haarlem. Uit locatieonderzoek kwam deze plek nabij de boerderij Noord-Akendam naar voren als geschikte locatie. In dit artikel en in de bijlage wordt kort uitgelegd wat Skaeve Huse is, ook wordt er aangegeven over over hoe de locatiekeuze tot stand is gekomen, welke voorwaarden de gemeente stelt en wat de volgende stappen zijn.

 

Wat zijn Skaeve Huse?
Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor Haarlemmers die zich niet aan een gewone woonomgeving aanpassen, omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Om te voorkomen dat deze mensen langdurig op straat komen te leven, komen er in Haarlem maximaal 6 Skaeve Huse.
De praktijk uit andere gemeenten leert dat de bewoners voor lange tijd in zo een woning blijven. Door hen een plek op afstand van andere woningen te bieden, voorkomt de gemeente dat zij nog meer problemen krijgen en veroorzaken voor hun omgeving.

 

Wat heeft de gemeente besloten over de Vergierdeweg 452/454?
Eerder heeft de gemeente gevraagd om mee te denken over een vestiging van Skaeve Huse in de buurt en aan de gemeente te laten weten waar zij rekening mee moet houden bij een besluit over een locatie. Daar zijn veel reacties op gekomen waaronder veel zorgen over mogelijk te verwachten overlast, maar ook suggesties om dat te voorkomen. Met deze inbreng is een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad en is een besluit genomen over de Vergierdeweg.

De gemeenteraad heeft op donderdag 22 april besloten om op de locatie Vergierdeweg 452/454 maximaal 6 Skaeve Huse te realiseren. Ook is besloten dat de gemeente samen met omwonenden en experts een beheerplan maakt. In zo een beheerplan staan afspraken die de buurt, de beheerder van de woningen, de gemeente en de politie maken om overlast te voorkomen. In dat plan staat bijvoorbeeld hoe de openbare ruimte rondom de locatie onderhouden en schoongemaakt wordt en welke inzet van politie en handhaving verwacht mag worden.

Meer over de randvoorwaarden en wat er met de boerderij gaat gebeuren leest u in bijlage 1.

 

Wat zijn de vervolgstappen in het project?
Nu de locatiekeuze gemaakt is, gaan we van start met de concrete uitwerking van de locatie. Voordat de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen, moeten nog een hoop zaken geregeld worden en de volgende stappen worden doorlopen:

 1. Met inbreng van betrokkenen stelt de gemeente een startnotitie op. Dit is een document waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het project staan en een planning. Onderdeel van de startnotitie is een beheerplan en een communicatie- en inspraakplan. De startnotitie moet worden vastgesteld door de gemeenteraad.

 2. De gemeente stelt de ruimtelijke kaders op en bereidt een bestemmingsplanprocedure voor.
  In de ruimtelijke kaders staan zaken als maximaal te bebouwen oppervlak, maximale bouwhoogte, de exacte plek van de nieuwbouw en de eisen die gesteld worden aan de architectuur. Ook wordt omschreven hoe omgegaan moet worden met de natuurwaarden in het gebied en de cultuurhistorische waarden in relatie tot de monumentale boerderij. De ruimtelijke kaders worden vooraf afgestemd met de betrokkenen (zoals provincie en waterschap, maar ook wijkraden, belangengroepen en omwonenden).

 3. De gemeente stelt een ontwerp bestemmingsplan op dat vrijgegeven wordt voor inspraak door het college van B&W. Over het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen zijn mening geven door een zienswijze in te dienen.

 4. Na beoordeling en eventueel verwerking van de zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Belanghebbenden kunnen tegen dat besluit in beroep bij de Raad van State.

 

Meer informatie
Wanneer de maatregelen rondom Corona dat toelaten, hoopt de gemeente u te kunnen ontmoeten op een fysieke informatiebijeenkomst over Skaeve Huse. Daarover ontvangen belanghebbenden op een later moment een uitnodiging.

Op de website www.haarlem.nl/opvang kunt u meer lezen over Skaeve Huse in Haarlem. Als u nog iets wilt vragen over deze brief dan kunt u de gemeente bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het algemene telefoonnummer 14 023.

 

Bijlage 1

Welke randvoorwaarden stelt de gemeente aan het project?
De belangrijkste voorwaarden die de gemeente op dit moment stelt aan het project zijn hieronder beschreven. Deze worden in het vervolgtraject aangevuld en verder uitgewerkt.
Omwonenden, instellingen en bedrijven in de omgeving en belangenbehartigende partijen zoals wijkraad, natuur- en cultuurhistorische verenigingen, worden bij de verschillende onderdelen betrokken.

Randvoorwaarden rondom veiligheid en voorkomen van overlast

 • In samenspraak met de beheerder, politie en omgeving wordt een beheerplan gemaakt. Het plan moet ook toezien op een veilige fietsroute van en naar de sportclubs.

 • De gemeente huurt een beveiliger in die toezicht houdt op de woonvoorziening en de omgeving en die ingrijpt bij ongeregeldheden in de omgeving. Na een periode van 6 maanden wordt een evaluatie gehouden en wordt beoordeeld of de beveiliging op de locatie (eventueel in stappen) kan worden gereduceerd tot dagelijks toezicht in plaats van 24 uur per dag.

 • Door groen, water of een hekwerk wordt gezorgd voor een barrière tussen Skaeve Huse en de openbare ruimte.

 • Geluidsoverlast voor het naastgelegen crematorium wordt zoveel mogelijk voorkomen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een geluidwerende afscheiding.

Randvoorwaarden rondom communicatie en samenwerking met de omgeving

 • De gemeente maakt een communicatie en inspraakplan. In dat plan staat hoe de omgeving geïnformeerd wordt over de voortgang van de plannen en over welke onderwerpen meegedacht kan worden. In het plan wordt omschreven hoe samengewerkt wordt met belanghebbenden uit de omgeving zoals de omwonenden, wijkraad, sportclubs en ondernemers. Ook wordt beschreven hoe belangenbehartigers betrokken worden, denk hierbij aan partijen die cultuurhistorische aspecten of natuurwaarden vertegenwoordigen.

Randvoorwaarden rondom ruimtelijke ordening

• De monumentale boerderij en overige opstallen blijven in stand. De verschillende scenario’s voor behoud en gebruik van de boerderij worden onderzocht. Er komt een goede landschappelijke inpassing die rekening houdt met zowel de cultuurhistorische als de natuurwaarden (van het veenweidegebied en de vogelpopulatie), maar ook met de belangen van de aangrenzende bedrijven.

Wat gebeurt er met de monumentale boerderij?
De gemeente wil dat de boerderij behouden blijft en een functie krijgt die ook past bij de
Skaeve Huse. Daarvoor zullen verschillende opties worden onderzocht. Mogelijk kan een deel van de bestaande bebouwing worden gebruikt voor één of meerdere Skaeve Huse.

 

Agenda

Melding doen bij de gemeente?

Invloed uitoefenen op besluitvorming